top of page

Algemene Voorwaarden

 1. Alle offertes , overeenkomsten betreffende verkopen of dienstverleningen , zijn onderworpen aan deze algemene voorwaarden, met uitsluiting van de aankoopvoorwaarden van de koper die hiervan uitdrukkelijk verklaart afstand te doen.
   

 2. Alle facturen zijn betaalbaar aan Hendrickx & co Bvba op de bankrekening die zich op de factuur bevindt.
   

 3. Bij niet-betaling op de vervaldag zullen de factuurbedragen van rechtswege , en zonder dat enige ingebrekestelling vereist is, een intrest opbrengen gelijk aan de wettelijke intresten te vermeerderen met 2%. Tevens zal bij niet-betaling op de vervaldag ten titel van conventioneel schadebeding een forfaitair bepaalde schadevergoeding verschuldigd zijn gelijk aan 10% van het factuurbedrag, met een minimum van 250 EUR.
   

 4. Alle betwistingen in verband met huidige overeenkomst behoren tot de uitsluitende bevoegdheid van de rechtbanken van de maatschappelijke zetel van de firma, zonder dat wij hierbij het recht verliezen zo wij dit wensen , te dagen voor de woonplaats van de opdrachtgever.
   

 5. Indien het krediet van de koper een minder gunstige wending neemt, behouden wij ons ten tijde het recht voor , zelfs na gedeeltelijke verzending van de goederen of prestaties van diensten , van de koper de door ons geschikt geoordeelde waarborgen voor de goede uitvoering van de aangegane verbintenissen te eisen.
   

 6. Zo de koper-opdrachtgever de bestelling annuleert , om welke reden ook , zal hij ons een forfaitaire schadevergoeding verschuldigd zijn aan 15% van de door ons te factureren bedrag. Deze schadevergoeding dekt uitsluitend ons winstverlies, zodat de koper-opdrachtgever bij dergelijke annulatie ons bovendien nog de reeds gemaakte kosten zal dienen te vergoeden.
   

 7. De niet-betaling op de vervaldag van een enkele factuur maakt het verschuldigde saldo van alle eventueel nog openstaande facturen , en van de volledige verbintenis van rechtswege onmiddellijk opeisbaar.
   

 8. Wanneer de koper-opdrachtgever in gebreke blijft zijn verbintenissen stipt na te leven hebben wij het recht bij eenvoudig aangetekend schrijven de overeenkomst te verbreken , en dit ten laste van de koper-opdrachtgever. In dergelijk geval zal de koper-opdrachtgever ons de schadevergoeding verschuldigd zijn zoals bepaald onder artikel 6.
   

 9. Onverminderd het risico in hoofde van de koper met betrekking tot de geleverde goederen, behouden wij ons het eigendomsrecht op de geleverde goederen voor tot volledige betaling van de ons toekomende bedragen bekomen is .
   

 10. Indien ingevolge enige tekortkoming in onze hoofde de koper-opdrachtgever schade zou lijden zal hij enkel vergoeding ten onze opzichte kunnen vorderen van de schade waarvan hij het bestaan en de omvang bewijst. De gevorderde schadevergoeding zal in elk geval beperkt zijn tot een maximum gelijk aan het bedrag dat de koper-opdrachtgever aan ons hoofdens de uitvoering der overeenkomst zou verschuldigd zijn. Enkel directe schade komt voor vergoeding in aanmerking , met uitsluiting van alle indirecte en/of gevolgschade.


   

bottom of page